• NewBees

Newbees at Work: Esam, de buschauffeur

Updated: Feb 16


“Wij Syriërs werken graag. We houden van werk. We willen het liefst ons eigen brood verdienen."

Geschreven door Ellen Barnes


Waarom op de bank zitten wachten tot nieuwe kansen zich aandienen, als je ook achter het stuur kunt zitten? Dat is precies wat Esam doet. De inwoner uit Damascus chauffeerde meer dan 25 jaar zijn eigen privé bus in Syrië - dus toen hij de kans kreeg om zijn beroep als vrijwilliger voort te zetten bij de organisatie Buurtbus Vereniging Zaanstreek Zuid (BVZZ) in zijn nieuwe woonplaats Zaandam, was enthousiasme een understatement.

"Ik ben zó blij", zei hij.

Esam ging op zoek naar vrijwilligerswerk in Zaandam omdat hij niet het type is dat graag rondhangt zonder iets te bereiken of na te streven. "Ik verveelde me dood thuis", zei hij. Hij wilde er graag op uit en nieuwe dingen uitproberen in zijn nieuwe gemeenschap. Dus ging hij op zoek naar manieren om bij te dragen en vond NewBees. Wij matchde zijn buservaring met een lokale openbaar vervoerorganisatie.


Nieuwe paden ontdekken op onbekend terrein

Wat zo speciaal is van de busroute van Esam, is dat het niet eens bestond voordat hij begon te rijden. Het verbindt de twee kleine dorpen tussen Zaandam en Krommenie met de twee steden, wat een groot verschil maakt voor de bewoners die voorheen geen directe manier hadden om een ​​van beide plaatsen te bereiken.

"Zonder Esam is er geen busverbinding naar deze dorpen", zegt Annika Hagg, NewBees Manager in Zaandam.

Esam's bus route van Zaandam met Krommenie

De eerste maand reed hij met een Nederlandse chauffeur mee om alle namen van elke bushalte te leren kennen. Sindsdien rijdt hij alleen op de route. Hij vindt het zo leuk om te doen dat hij het liefst nog meer uren zou willen maken. "Ik ben heel erg blij dat ik de kans krijg om deel te nemen aan de Nederlandse samenleving", zei hij. "Het was een geweldige ervaring." Zijn voornaamste doel, zoals voor veel nieuwkomers, was om zijn weg te vinden in zijn nieuwe gemeenschap. Maar hij wilde ook oefenen met Nederlands met Nederlanders in een praktische omgeving. Hij oefent nu middels gesprekken met passagiers die hem nu bij zijn voornaam kennen en hem zien als hun eigen lokale buschauffeur. "Ze zeggen: ‘Nu dat Esam rijdt, kunnen we de bus pakken’".


Autorijden in Syrië versus Nederland: Een ervaring uit de eerste hand in de Nederlandse cultuur

Naast dat hij Nederlands kan oefenen, heeft het rijden Esam geholpen om zich helemaal onder te dompelen en te acclimatiseren in de Nederlandse cultuur.


"Het helpt me de Nederlandse cultuur te leren", zei hij - vooral het gestructureerde, schema gerichte aspect van de Nederlandse samenleving dat zo enorm verschilt van de Syrische cultuur.


Bij Syrische bushaltes, legde hij uit, is er geen formeel tijdschema of schema om te volgen: een bus komt gewoon om de paar minuten. In Nederland worden busschema's echter (zoals de meeste Nederlanders goed weten) tot op de minuut nauwkeurig gevolgd. Verder is het normaal om een ​​paar minuten te laat te komen voor een afspraak in Syrië. In Nederland is op tijd komen een zeer gewaardeerde eigenschap.


"Het is een enorm verschil", zegt hij. "Het is belangrijk dat we de Nederlandse cultuur kennen - hoe mensen communiceren en functioneren."


De weg vrijmaken voor een betere toekomst

Esam op het NewBees' Zaanstad kantoor

Esam hoopt dat hij spoedig weer kan genieten van zijn onafhankelijkheid, zoals hij dat deed bij zijn carrière in Syrië. Zijn doel is om een ​​fulltime buschauffeur te worden en een contract te krijgen, waardoor hij geen sociale uitkeringen hoeft te ontvangen, zijn eigen inkomen kan verdienen en zelfstandig kan wonen en werken.

"Wij Syriërs werken graag. We houden van werk,” zei hij. “We willen het liefst ons eigen brood verdienen. We willen geen geld van de overheid hoeven krijgen. We hebben dus werk nodig om de kost te verdienen." Maar tegelijkertijd betekent zijn islamitische achtergrond ook dat hij, zoals veel Syriërs, anderen graag helpt zonder daar iets voor terug te verwachten.


"Het is onze islamitische cultuur", zei hij. "We doen iets, maar we verwachten niets terug. We doen het gewoon om aardig te zijn."


Onder meer Annika heeft deze eigenschap in Esam opgemerkt: “De collega uit Buurtbus belde en zei:


'We zijn zo blij met Esam. Het is zo bijzonder om hem deze kans te geven en hij is een heel goede chauffeur.' Dat is mooi."

Zijn advies voor andere nieuwkomers die een nieuw leven beginnen in Nederland?


"Vrijwilligerswerk is een goede manier om je taalvaardigheid te verbeteren en de Nederlandse cultuur te begrijpen, maar het is ook een goede manier om de komende maanden en zelfs jaren actief en gemotiveerd te blijven. Als er meer organisaties zoals NewBees in Nederland zouden zijn, zou het perfect zijn. ”

Nieuwkomers zoals Esam steunen? Neem contact op voor de mogelijkheden!

_____


Newbees at Work: Esam, the busdriver

Written by Ellen Barnes


“We are Syrian people; we are working people. We love to work. We love to make our own money to support ourselves."


Why sit on your sofa waiting for new opportunities to come to you when you can sit in the driver’s seat?

That’s exactly what Esam is doing. The Damascus native chauffeured his own private bus in Syria for over 25 years — so when he was given the chance to continue his profession in a volunteer capacity with the organization Buurtbus Vereniging Zaanstreek Zuid (BVZZ) in his new hometown of Zaandam, excitement was an understatement.

“I am so happy,” he said.

Esam began searching for volunteer work in Zaandam because he’s not the type who likes sitting around with nothing to accomplish or pursue.

“Sitting at home was killing me,” he said. He wanted to go out and try new things in his new community, so he began searching for ways to contribute when he discovered NewBees, who was able to match his bus driving experience with a local public transportation organization.


Creating new paths in uncharted territory

One special thing about Esam’s bus route? It didn’t even exist before he began driving. For the two small villages lying in between Zaandam and Krommenie, it connects the two cities, making a big difference for the residents who previously had no direct way to reach either place.

“Without Esam, there is no bus connection to these villages,” said Annika Hagg, NewBees Manager in Zaandam.

After joining a Dutch chauffeur for a month to learn the names of each bus stop, he’s been driving the route by himself since April. He’s loved being back behind the driver's seat so much that he hopes to pick up even more hours during the week.

“I’m excited to have a chance to participate in Dutch society,” he said. “It’s been an excellent experience.”

In addition to learning his way around his new community, one of Esam’s goals, like many newcomers, was to get more Dutch language practice in a practical environment with Dutch locals. He’s now able to practice through conversations with his passengers, who now know him on a first-name basis and see him as their very own local bus driver.

“They say, ‘Esam is driving, so now we can catch the bus,’” he said.


Driving in Syria versus Holland: A firsthand experience in Dutch culture

In addition to providing opportunities to practice his Dutch, driving has helped Esam to immerse and acclimate culturally.

“It’s helping me learn the Dutch culture,” he said — especially the structured, schedule-focused aspect of Dutch society that so vastly differs from Syrian culture.

At Syrian bus stops, he explained, there is no formal timing system or schedule to follow: a bus simply comes every few minutes. In the Netherlands, however (as most Dutch people are keenly aware), bus schedules are followed precisely down to the minute. Further, while it’s normal to show up a few minutes late to an appointment in Syria, timeliness is highly-valued trait of Dutch culture.

“It’s a huge difference,” he said. “It’s important that we know the Dutch culture — how people communicate and function.”


Paving the road for a brighter tomorrow


Esam’s hope for the future? To gain back the independence he was able to enjoy with his career in Syria. His goal is to get a full-time bus-driving contract, which would allow him to stop receiving social benefits, make his own income, and live and work independently.

“We are Syrian people; we are working people,” he said. “We love to work. We love to make our own money to support ourselves. We don’t like to have to get money from the government. So we need work in order to make a living.”

But at the same time, his Islamic background also means that he, like many Syrians, enjoys helping others simply to do it — serving others without expecting anything in return.

“It’s our Islamic culture,” he said. “We do something but we don’t wait for anything in return. We just do it to be nice.”

Annika, among others, has noticed this trait in Esam: “The colleague from Buurtbus called and said,


‘We are so happy with Esam. It’s so special to give him this opportunity, and he’s a really good driver.' That’s beautiful.”

His advice for other newcomers starting a new life in the Netherlands?

“Volunteering is a good way to improve your language skills and understand the Dutch culture, but it’s also a good way to stay active and motivated for the months and even years to come. If there were more organizations like NewBees in the Netherlands, it would be just perfect.”

Want to support newcomers like Esam? Reach out to learn about the possibilities.

NEWBEES_LOGO-WIT-RGB-4x.png
  • LinkedIn
  • Facebook
ANBI_zk_diap.png

Stichting NewBees

Amsterdam

KvK 65443101

RSIN 856114467

NL37 ABNA 0486 8452 22

inburgering

info@new-bees.org  

Privacy Policy

Customer regulations

.

COVID-19