• NewBees

Newbees at Work: Shaluah & Jackie, de Verstrekkers

Updated: Aug 10, 2020


"Ik was echt heel verlegen - maar nu durf ik aanwezig te zijn. Ik verberg me niet meer. Nu ben ik erg gevat."


In Amsterdam hadden twee vreemden iets gemeen: hun Oegandese roots, hun verlangen om betrokken te raken bij de samenleving en hun slimme gevoel voor humor. Nu, als vrijwilligers bij de organisatie Lokaal & Sociaal, winkelen Shalua en Jackie samen om boodschappen te bezorgen aan ouderen en gehandicapten in de regio Amsterdam Noord - en ze zijn ondertussen goede vrienden geworden.


"Het is echt leuk - en het is beter dan thuis zitten", zei Shalua. Jackie was het ermee eens: "Ik wil graag nuttig zijn voor de samenleving, dus ik wilde iets doen voor mensen die hulp nodig hebben", zei ze. "Toen ik hoorde dat dit bedrijf oudere mensen helpt, voelde het goed om bij te dragen. Bovendien, omdat ik nieuw ben in het land, helpt het om mijn Nederlands te verbeteren. Als ik hier blijf, moet ik Nederlands leren."Leren over Nederlands eten = leren over de Nederlandse cultuur Lokaal & Sociaal is voor Shalua en Jackie de perfecte omgeving geweest om te integreren. Ze hebben niet alleen meer Nederlands geleerd, maar ook wat Nederlanders graag eten: een essentieel aspect van de cultuur.


“Het shoppen is voor hen een geweldige manier om Nederlands te leren praten”, zegt Bas, oprichter van Lokaal & Sociaal, die de tijd neemt om eventuele taalfouten te corrigeren.


“Boodschappen kopen is iets wat iedereen doet, dus ik vond dit een geweldige manier - vooral voor mensen die nieuw zijn in Nederland - om de taal en de producten te leren. We willen ze helpen, maar ze helpen ook ons enorm. "

"Het team is zo gastvrij", zei Jackie. "Ze willen je zo graag helpen leren. En ze pushen je om te proberen, wat leuk is. Als je nieuw bent in dit land, in de cultuur, kom je waarschijnlijk niet zomaar iemand tegen in een café en begin je te praten, maar als je meedoet via vrijwilligerswerk, kom je op plekken waar je iets kan doen en zul je veel leren. Ze zijn bereid om te helpen als je erom vraagt. Als je over de Nederlandse cultuur aan Nederlanders vraagt, zijn ze altijd bereid om te vertellen."


Openstellen

De grootste verandering in Shalua tijdens haar tijd bij Lokaal & Sociaal? Ze heeft geleerd om te durven praten.


"Ik ben niet meer verlegen", zei ze. "In het begin kon ik de mensen die in de supermarkt werkten niet vragen 'waar kan ik dit vinden' - ik zou gewoon blijven ronddwalen, maar nu kan ik alles doen. Nu benader ik gewoon iemand.'

Jackie (links) en Shalua (rechts) met Bas in de supermarkt

Bas bevestigd: “De eerste weken werd er heel weinig gepraat. Je kon haar elke week meer zien opengaan, en nu is ze heel open en gelukkig - ze heeft een 180 graden draai gemaakt. Nu praat ze te veel", grapte hij. "Dat geeft voeldoening." Dit hernieuwde zelfvertrouwen heeft haar geholpen met de Nederlandse cultuur in het algemeen: "Ik weet nu veel van de supermarkt", zei ze. "Als ik voor mezelf naar de supermarkt zou gaan, dan had ik alleen eieren gekocht, want dat was het enige dat ik wist; maar met deze lijst van eten leer ik veel dingen. Elke dag leer ik iets nieuws." "Het is beter dan thuis te zitten", voegde Jackie eraan toe. "Het maakt je gedachten een beetje helder. Je wordt wakker met een plan voor de dag."


Het grotere plaatje

Wat het meeste voldoening geeft?


"Ze zien groeien. Je ziet ze elke week meer bloeien - meer Nederlands leren, meer openstellen en je ziet ze echt gelukkig zijn. En de vriendschappen die ontwikkelen, zijn ook erg leuk.”

"Ze waren allebei nieuw in het land, kenden geen mensen, kenden elkaar niet - een beetje gehinderd door de hele tijd thuis te zitten, niemand te kennen - toen ze kwamen, hadden ze meteen contact", zei Bas. "Dat zijn de dingen die het de moeite waard maken."

Zijn advies aan andere organisaties?


"Geef mensen een kans. Als je mensen een kans geeft die normaal geen kans zouden krijgen, nemen ze die met beide handen aan; ze zijn zo gemotiveerd. Ze zijn misschien de hele dag thuis, kennen niemand, dus als ze eindelijk in een omgeving zijn waar ze zich welkom voelen en niet bang zijn om fouten te maken, zie je ze elke week groeien. Dat is erg de moeite waard." Zijn advies aan andere nieuwkomers? "Wees niet bang om fouten te maken, vooral niet met Nederlands. We zijn hier om je te helpen, en dat is de enige manier waarop je leert. Als je te verlegen bent om Nederlands te spreken en alleen maar Engels spreekt, leer je niets." "Ik ben blij dat ik bij deze groep ben gekomen en ik heb er geen spijt van", zei Jackie. "En ze is blij me te ontmoeten", lachte Shalua - "Oh zeker," beaamde Jackie. Wil je nieuwkomers als Shalua en Jackie helpen bij hun zoektocht naar een nieuwe carrière in Nederland? Neem contact op voor de mogelijkheden.


_____


Newbees at Work: Shaluah & Jackie, the Providers


“I was really very shy — but now, I can show up. I don’t hide. Now, I’m very sharp.”

In Amsterdam, two strangers shared something in common: their Ugandan roots, their desire to get involved in society, and their clever sense of humor. Now, as volunteers at the organization Lokaal & Sociaal, Shalua and Jackie shop together for groceries to be delivered to the elderly and disabled in the Amsterdam Noord area — and they’ve become great friends in the process.

“It’s really a nice thing — it’s better than sitting at home,” said Shalua. Jackie agreed: “I like to be useful to society, so I wanted to do something for people that need help,” she said. “When I heard this company’s dealing with older people, I felt happy to do it. Plus, being new in the country, it polishes my Dutch. If I stay here, I must learn Dutch.”


Learning Dutch food = learning Dutch culture

Lokaal & Sociaal has been the perfect environment for Shalua and Jackie to practice integrating. They've not only learned more Dutch, but also what the Dutch like to eat: a vital aspect of the culture.

“The shopping is a great way for them to learn more Dutch,” said Bas, Lokaal & Sociaal founder, who takes the time to correct any mistakes. “Buying groceries is something everybody does, so I thought this was a great way — especially for people new to the Netherlands — to learn the language and the products. We want to help them, but they’re also very much help.”

“The team is so welcoming,” said Jackie. “They’re so willing to teach you. And they push try to you, which is nice. If you’re new to this country, in the culture, it’s not likely to just bump into someone in a cafe and start talking, but if you join through volunteering, places where you have something to do, you’re gonna learn a lot, because they are willing to offer — if you ask. If you ask Dutch culture to Dutch people, they’re very willing to offer their information.”


Opening up

The biggest change in Shalua during her time at Lokaal & Sociaal? She’s learned to speak up.

“I’m not shy anymore,” she said. “At first, I couldn’t ask people working in the supermarket, ‘where can I find this' — I would just stand stuck, but now I can do everything. Now, I just approach someone. Now, I speak up.”

Bas confirmed: “For the first few weeks, there was very little talking. You could see her open up more every week, and now she’s very open and happy — she’s made a 180-degree difference. Now she talks too much,” he joked. “That's the most rewarding thing.”

This newfound confidence has helped her with Dutch culture in general: ”I now know many things in the supermarket," she said. "If I would come to the supermarket for myself, I would buy only eggs, because I knew only that; but with this list [of food], I’m learning many things. Every day you are learning something new.”

“It’s better than sitting at home,” added Jackie. “It clears your mind a little bit. You wake up having a plan.”


The bigger picture

The most rewarding part for Bas?


“Seeing them grow. You see them blossom more every week — learning Dutch more, opening up more, and you see them really being happy. And the friendships that start are also very nice.”

“They were both new in the country, didn’t know any people, didn’t know each other — a little bummed from sitting at home all the time, not knowing anyone — when they came, they connected instantly,” said Bas. “Those are the things that make it worthwhile.”

His advice to other organizations? “Give people a chance. If you give people a chance who normally wouldn’t get a chance, they take it with both hands; they’re so motivated. They may be home all day, not knowing anyone, so when they finally get out, in an environment where they feel welcome and not afraid to make mistakes, you see them grow every week. That’s very rewarding.”

His advice to other newcomers? “Don’t be afraid to make mistakes — especially with Dutch. We’re here to correct you, and that’s the only way you learn. When you’re too shy to speak Dutch and only speak English all the time, you don’t learn anything.”

“I’m glad I joined this group, and I don’t have any regrets,” said Jackie. “And she’s glad to meet me,” laughed Shalua — “Oh definitely," Jackie agreed.

Interested in helping newcomers like Shalua and Jackie in their journey to finding a new career in the Netherlands? Get in touch!

NEWBEES_LOGO-WIT-RGB-4x.png
  • LinkedIn
  • Facebook
ANBI_zk_diap.png

Stichting NewBees

Amsterdam

KvK 65443101

RSIN 856114467

NL37 ABNA 0486 8452 22

inburgering

info@new-bees.org  

Privacy Policy

Customer regulations

.

COVID-19