• NewBees

Newbees at Work: Samer, de Host

Updated: Feb 16

Geschreven door Ellen Barnes

Jasper (links) en Samer (rechts) bij De Waalse Kerk

“Het is mooi werk als ik anderen kan helpen."

Drie jaar geleden begon de De Waalse Kerk in Amsterdam, een Franse kerk uit 1580, aan een nieuwe missie: het uitbreiden van hun activiteiten buiten de religieuze sfeer. Ze begonnen de prachtige, historische ruimte te gebruiken voor klassieke concerten, conferenties, lezingen en, met name, Franse taallessen van het French Language Institute. Met zoveel nieuwe aanbiedingen betekende dit een nieuwe behoefte aan meer hulp: zo kwamen Newbees Samer, Azaad en Riham in beeld. "Met al deze activiteiten zijn we heel blij dat we helpende handen hebben", zegt Jasper, muziekmanager van De Waalse Kerk.


"We waren erg blij met de hulp van nieuwkomers. We kregen eerst Samer en Assad en ze zijn geweldig. Ze zijn zo beleefd, altijd op tijd."

Hun rol? Hosting van de studenten van de Franse taalschool. Sinds afgelopen herfst komen ze voor de lessen om de klas op te zetten, de klaslokalen voor te bereiden, koffie en thee te zetten en te zorgen dat alles soepel verloopt. Met een achtergrond in het managen van grote diners en evenementen in een groot sterrenrestaurant in Damascus, geniet Samer ervan dat hij zijn horeca-vaardigheden opnieuw kan gebruiken. Zijn vrijwilligerswerk begon met het helpen van maaltijdbereidingen en andere dingen op zijn AZC. "Ik werk graag met hotels, grote restaurants - niet met kleine restaurants of cafés", zei Samer. "Met feestjes, verjaardagen, bruiloften, enzovoort." "Het heeft echt te maken met wat hij vroeger deed", zei Jasper. "Het is echt zijn ding om het te beheren ... zijn kracht."


Van collega's tot vrienden

Ondanks dat het een Franse kerk is, is Samer's favoriete ding over het werk praten met de Nederlandse medewerkers en het vormen van nieuwe relaties. "Ik vind het werk hier erg leuk - spreken en contact hebben met vriendelijke mensen."

Het begon toen het personeel hen uitnodigde voor een diner en een drankje met het team: "We hadden een leuk gesprek en leerden over hun achtergrond, en de context werd intiemer - meer vriendachtig", zei Jasper. "Toen vroeg Samer ons om een ​​Syrisch diner bij hem thuis te maken, omdat hij echt een horeca-man is en gewend is te werken in 5-sterrenhotels. Het was geweldig - hij kookte een fantastische maaltijd bij hem thuis, en hij maakte cocktails met zout en citroen - het was erg lekker. Dus nu is het weer onze beurt om een ​​diner te maken." Carline, de productiemanager van de kerk, merkt over de loop van de tijd een duidelijke vooruitgang in Samer:


"Toen Samer kwam voor de open dag voor onze taalschool, was hij vanaf het begin al erg enthousiast - je kon zien dat hij iets wilde doen, en hij was de hele tijd aan het glimlachen. Nu pakt hij alles zelf op. Het is erg leuk om te zien."

"Dit is zijn ding," voegde Jasper eraan toe. "Het is als: 'Oh, Samer is er, dan het komt goed.'"

De Nederlandse manier leren

Samer weet dat het opdoen van relevante ervaring en het uitbreiden van zijn netwerk essentieel is voor zijn nieuwe toekomst:


"Vrijwilligerswerk is erg belangrijk", zei hij. "Ik moet contact hebben met Nederlanders. Ik vind het belangrijk om in de toekomst werk te vinden."

"Mijn Nederlandse taal is beter dan voorheen", voegde hij eraan toe. "Nu kan ik een beetje Nederlands gaan spreken; Ik kan het op straat begrijpen." Ze hebben ook een vooruitgang opgemerkt in zijn culturele aanpassing: "Ze zijn erg goed in het op tijd zijn", zei Jasper. "Ik denk dat ze hebben geleerd dat Nederlanders behoorlijk strikt zijn in de tijd. Toen we bij Samer thuis gingen eten, waren wij degenen die te laat waren." "En ze beginnen onze Nederlandse grappen op te pakken", voegde hij eraan toe. "Maar wat me opviel, is dat ze heel serieus zijn in wat ze doen. Je kunt plezier met ze hebben, maar ze nemen wat ze doen heel serieus", zei hij. "Dat is echt een goede zaak."

Elkaar iets leren Een ding dat Jasper heeft geleerd van het werken met Samer?


"We zijn allemaal mensen. Je overwint culturele verschillen door te praten - door echt tijd te nemen. Als je tijd met nieuwkomers doorbrengt, zie je dat ze erg dapper zijn. Het is niet niets om je land te verlaten en helemaal opnieuw te beginnen. Het is geweldig. Ze hadden te maken met zoveel dingen die we niet weten; ze zijn flexibeler dan we ons kunnen voorstellen."

"De positieve sfeer en energie die we van hen krijgen - het is erg leuk om mee te maken. Zolang ze hier Nederlands leren, mogen ze hier blijven." Zijn advies aan andere organisaties die met nieuwkomers werken? "Maak tijd om elkaar beter te leren kennen. Als je ze de kans geeft, zul je zien dat ze je veel teruggeven. Het is meer dan alleen het werk dat ze doen; het is het standpunt dat je er verschillen mee kunt overbruggen. Het kan standpunten opfrissen en nieuwe perspectieven bieden. Het is tweerichtingsverkeer."


"Het is een grote meerwaarde die ze aan het bedrijf toevoegen," voegt Carline toe. "Dat ze hier zijn en er niet voor betaald worden en er echt niets voor willen hebben - je voelt echt de intrinsieke motivatie. Het voegt ook iets toe. Het is een andere motivatie." Nadat Samer zijn Nederlands diploma heeft gehaald, is hij van plan hier een horeca-studie te gaan doen. Over een paar maanden zal hij zijn examen Nederlands afleggen. Ondertussen vindt hij het fijn om de mensen om hem heen te helpen: "In het begin kwamen veel Nederlanders helpen bij het AZC. Ze hebben mij eerst geholpen, dus ik wil hen in ruil daarvoor helpen." Geïnteresseerd om nieuwkomers als Samer te helpen gedijen in hun nieuwe huis door hen de kans te geven hun sterke punten en vaardigheden te gebruiken ten voordele van de Nederlandse samenleving? Bekijk onze website voor meer informatie over hoe u het leven van lokale nieuwkomers kunt beïnvloeden.


_____


Newbees at Work: Samer, the Host

Written by Ellen Barnes


“It's beautiful work to help other people."


Three years ago, Amsterdam’s De Waalse Kerk, a French church dating back to 1580, embarked on a new mission: expanding their operations outside of the religious sphere. They began using the beautiful, historic space for classical concerts, conferences, lectures and, most notably, French language classes from the French Language Institute.

With so many new offerings meant a newfound need for more help. Enter: Newbees Samer, Azaad and Riham.

“With all these activities, we’re very glad to have helping hands,” said Jasper, music manager of De Waalse Kerk.


“We were very pleased to have newcomers help. We first got Samer and Assad, and they’re wonderful. They’re so polite, always on time.”

Their role? Hosting the students of the French language school. Since last fall, they come before the classes to set up, prepare the classrooms, make coffee and tea, and ensure everything runs smoothly.

With a background in managing large dinners and events at a big star restaurant in Damascus, Samer enjoys being able to put his HORECA skills to use again. His volunteering began with helping with meal preparations and other things at his AZC.

“I love working with hotels, big restaurants — not small restaurants or cafes,” Samer said. “With parties, birthdays, weddings, and so on.”

“It’s really related to what he used to do before,” said Jasper. “It’s really his thing to manage it… his strength.”


From colleagues to friends

Despite being a French church, Samer’s favorite thing about volunteering is speaking to the Dutch staff members and forming new relationships. “I like it very much, the work here — speaking and having contact with friendly people.”

It started when the staff invited them to dinner and drinks with the team: “We had a nice talk and learned about their background, and the context became more intimate — more friends-like,” said Jasper. “Then Samer asked us back for an invitation to make Syrian dinner at his home, because he is really a HORECA man, used to working in 5-star hotels. It was amazing — he cooked a fantastic meal at his home, and he made us cocktails with salt and citron — it was very nice. So now, it’s our turn again to make a dinner.”

Carline, the church’s production manager, notices a clear progression in Samer over time: “When Samer came for the open day for our language school, he was already very enthusiastic from the beginning — you could tell he wanted to do something, and he was smiling the whole time. Now, he’s really owning what he’s doing. It’s very nice.”

“This is his thing,” added Jasper. “It’s like, ‘Oh, Samer’s there, it will be alright.’”

Learning the Dutch way

Samer knows gaining relevant experience and growing his network is vital to his new future:


Volunteering is very important," he said. "I must have contact with Dutch people. It’s important for me to find work in the future.”

“My Dutch language is better than before,” he added. “Now I can begin to speak a bit of Dutch; I can understand it on the streets.”

They’ve also noticed a progression in his cultural adaption: “They’re very good at being on time,” said Jasper. “I think they learned that the Dutch are quite strict on time. When we went to dinner at Samer’s house, we were the ones who were late.”

“And, they’re starting to pick up on our Dutch jokes,” he added. “But what struck me is that they are very serious in what they’re doing. You can have fun with them, but they take what they are doing very seriously,” he said. “That’s a really good thing.”


Teaching one another

One thing Jasper’s learned from working with Samer?


“We’re all human. You overcome cultural differences by talking — by actually taking time. If you spend time with newcomers, you see they’re very brave. It’s not nothing to leave your country and start from scratch. It’s amazing. They had to deal with so many things we don’t know; they’re more flexible than we can imagine.”

“The positive vibe and energy that we get from them — it’s very nice to see. As long as they are studying Dutch here, they are welcome to stay here.”

His advice to other organizations working with newcomers? “Make time to get to know each other. If you give them the chance, you’ll see that they give a lot back to you. It’s more than only the work they do; it’s the point of view that you can overcome cultures by it. It can refresh points of view and offer new perspectives. It’s a two-way direction."

“It’s a great value that they add to the company,” added Carline. “That they’re here and not getting paid for it, and really don’t want anything for it — you really feel the intrinsic motivation. It adds something to them as well. It’s a different motivation.”

After Samer gets his Dutch diploma, he plans to do a HORECA study here. He will take his Dutch exam in a few months. In the meantime, he finds a joy in helping those around him: “In the beginning, many Netherlanders came to help at the AZC. They helped me first, so I want to help them in return.”

Interested in helping newcomers like Samer thrive in their new homes by giving them a chance to use their strengths and skills to benefit Dutch society? Check out our website to learn more about how you can impact the lives of local newcomers.

NEWBEES_LOGO-WIT-RGB-4x.png
  • LinkedIn
  • Facebook
ANBI_zk_diap.png

Stichting NewBees

Amsterdam

KvK 65443101

RSIN 856114467

NL37 ABNA 0486 8452 22

inburgering

info@new-bees.org  

Privacy Policy

Customer regulations

.

COVID-19