• NewBees

NewBees Perspectives: "Ik ben blij te kunnen zeggen dat ik me minder een nieuweling voel"

Updated: Aug 10, 2020


Verhaal door: Roxane Soudagar, Intern Amsterdam

"Ik weet niet wat de komende drie maanden zullen brengen, maar ik hoop dat ik met dezelfde drive en positiviteit zal vertrekken als mijn collega's en nieuwkomers hebben."

Drie maanden geleden begon ik mijn stage bij NewBees, niet wetende wat ik kon verwachten. Ik het leek me inspirerend om nieuwkomers te helpen vanuit hun kracht om deel te nemen aan de samenleving, maar ik had er geen idee van hoe inspirerend het zou zijn om keer op keer de motivatie en het enthousiasme van zoveel nieuwkomers te zien.


In deze korte periode heb ik persoonlijk gezien dat mensen meer zelfvertrouwen kregen, hun taal verbeterden en van weinig tot geen werkervaring in Nederland naar fulltime stages, vrijwilligerswerk doen op twee verschillende plaatsen, of zelfs het vinden van betaald werk gingen.

Als stagiair weet ik dat het niet altijd gemakkelijk is om nieuw te zijn op een plek waar iedereen elkaar en hun weg kent, dus om te zien hoe snel mensen de Nederlandse samenleving integreerden, is niets minder dan indrukwekkend.

Vorige week hielden we een workshop in Amsterdam waar we nieuwkomers vroegen om 'hun dromen te pitchen'. Ik gebruikte mezelf als voorbeeld en legde uit hoe deze stage mijn eerste stap was in de richting van mijn toekomstige dromen, en we vroegen hen om hun eigen reis te delen. Het is grappig om te zien hoe vergelijkbaar we waren en inspirerend om te horen dat velen van hen precies wisten wat ze wilden. Sterker nog, hun ervaring bij NewBees heeft hen geholpen om een ​​stap of twee dichter bij hun toekomstige doelen te komen!

Ik heb het geluk deel uit te maken van dit team en bij te dragen aan het werk dat NewBees doet. Mijn collega's komen uit verre oorden zoals Syrië en Noord-Brabant en ze helpen me elke dag meer te leren. Als klap op de vuurpijl weten het NewBees-team - evenals de nieuwkomers die we matchen - hoe ze plezier moeten hebben! Ik heb met nieuwkomers geschaatst, een foto gemaakt met onze burgemeester, genoten van Syrische lekkernijen en de vakantiegeest gedeeld met het NewBees-team. Ik weet niet wat de komende drie maanden zullen brengen, maar ik hoop dat ik met dezelfde drive en positiviteit zal vertrekken als mijn collega's en nieuwkomers hebben. Voor nu ben ik gewoon blij om te zeggen dat ik mezelf een beetje minder als een nieuweling voel.

_____


NewBees Perspectives: "I am happy to say that I feel a little bit less like a newbee myself."


"I don't know what the next three months will bring, but I hope that I will leave with as much drive and positivity that my colleagues and newcomers have."

Three months ago, I started my internship at NewBees, not quite knowing what to expect. I liked the idea of helping newcomers build on their own strengths to participate in society, but I had no idea just how inspiring it would be, time and time again, to see the motivation and enthusiasm so many newcomers have.


In this short time period, I have personally seen people become more confident, improve their language, and move from having little to no work experience in the Netherlands at all, to doing full-time internships, volunteering in two different places, or even finding paid work.

As an intern myself, I know it isn’t always easy being new in a place where everyone else knows each other and their way around, so to see how quickly people move into Dutch society is nothing short of impressing.

Just last week, we held a workshop in Amsterdam where we asked newcomers to ‘pitch their dreams’. Using myself as an example, I explained how this internship was my first step towards my future dreams, and we asked them to share their own journey. It’s funny to see how similar we are, and inspiring to hear that many of them know exactly what they want. Even better, their experience at NewBees has helped them move a step or two close to their future goals!

I feel lucky to be a part of this team and to contribute to the work that NewBees does. My colleagues come from far-away places like Syria and Noord-Brabant, and they help me learn more every day. To top it off, the NewBees team – as well as the newbees we match – know how to have fun! I have ice skated with newcomers, taken a picture with our mayor, indulged myself in Syrian treats and shared the holiday spirit with the NewBees team. I don’t know what the next three months will bring, but I hope I will leave with as much drive and positivity that my colleagues and newcomers have. For now, I am just happy to say that I feel a little bit less like a newbee myself.

NEWBEES_LOGO-WIT-RGB-4x.png
  • LinkedIn
  • Facebook
ANBI_zk_diap.png

Stichting NewBees

Amsterdam

KvK 65443101

RSIN 856114467

NL37 ABNA 0486 8452 22

inburgering

info@new-bees.org  

Privacy Policy

Customer regulations

.

COVID-19