• NewBees

NewBees Perspectives: Sary, onze nieuwe collega

Updated: Aug 10, 2020


Verhaal door: Sary Elkenany, Matcher Amsterdam

"Ik kan mensen helpen die in dezelfde situatie zitten als ik. Mensen die alleen een kans willen. Mensen die hier zijn gekomen voor een veilig en gelukkig leven."

Eind 2017 kwam ik als nieuwkomer van Egypte naar Nederland. Ik wist niets, mijn Nederlandse taal was nul, en ik had geen inkomen. Omdat ik als nieuwkomer maar niet als vluchteling kwam, had ik geen recht op een uitkering of hulp van hulporganisaties. Ik voelde mij verantwoordelijk voor alles, en dit heeft voor veel frustraties gezorgd. Sinds de eerste week begon ik met een Nederlandse taalcursus. Ik heb heel hard gestudeerd om deze moeilijke taal te begrijpen, ongeveer 8 uur per dag. Ik zocht naar een baan die aansloot op mijn werkervaring, maar helaas bleef de taal het grootste obstakel. Dus besloot ik om te werken als teller, waarbij ik de balans telde in verschillende winkels in Nederland. Dit was een lagere positie in vergelijking met mijn werk in Egypte, maar het was een manier om inkomen te krijgen. Na een jaar beheerste ik de taal op B2-niveau, maar toen kwam de grootste uitdaging: hoe kan ik de theorie van de cursussen combineren met de praktijk? Tijdens deze periode kwam het spannendste gedeelte van mijn verhaal tot nu toe: NewBees.

Ik kreeg een bericht op mijn telefoon van NewBees, die vroeg of ik hulp van hun wilde. Tijdens mijn eerste ontmoeting met NewBees ontmoette ik Roxane; zij zou mij begeleiden naar (vrijwilligers)werk. Ik was eerst een beetje verlegen, maar door haar behulpzame persoonlijkheid kreeg ik vertrouwen en werd ik minder bang. Ik heb mijn situatie aan haar voorgelegd, en nog dezelfde dag kreeg ik een bericht dat zij bij NewBees zelf op zoek waren naar een matcher!

De volgende stap was een sollicitatiegesprek met Valerie en Dorien. Zoals iedereen hier waren ze aardig en hadden ze een behulpzaam karakter en een luisterend oor.


Tijdens het sollicitatiegesprek voelde ik me als een van hen. Ze begrepen mij situatie en in sommige gevallen het gebrek aan Nederlandse woorden. Zij moedigden me aan en hielpen me op allerlei manieren om hun vragen te begrijpen. Ik voelde me heel comfortabel en gerustgesteld.

Na een dag werd ik gebeld, en vertelden ze dat ze mij als wilden bij het NewBees team in Amsterdam. Ik was heel blij en enthousiast.

Nu ben ik met de belangrijkste uitdaging in mijn leven begonnen. Met deze kans kan ik mijn Nederlandse taal ontwikkelen, leren hoe het is op de Nederlandse werkvloer en mijn netwerk vergroten. Ik vind het leuk om werken en leren te combineren. Maar het belangrijkste is dat ik mensen kan helpen die dezelfde situatie hebben als ik. Mensen die alleen een kans willen. Mensen die alle factoren voor succes hebben behalve de taal. Mensen die hier komen voor een veilig en gelukkig leven.

Ik heb het geluk om deel uit te maken van dit team en een bijdrage te leveren aan het werk dat NewBees doet. Ik ben heel benieuwd naar de resultaten van mijn werk en wat dit voor NewBees zal opleveren.

Mijn advies aan alle nieuwkomers is: gewoon beginnen. Je weet niet waar je kans is.

_____


NewBees Perspectives: Sary, onze nieuwe collega


"I can help people who are in the same situation as me. People who only want another chance. People who have come here for a safe and happy life."

At the end of 2017 I came to the Netherlands as a newcomer from Egypt. I knew nothing, my Dutch language was zero, and I had no income. Because I did not come as a refugee but as a newcomer, I was not entitled to benefits or aid from non profit organizations. I felt responsible for everything, and this has caused a lot of frustration. Since the first week I started with a Dutch language course. I studied really hard to understand this difficult language, about 8 hours a day. I was looking for a job that matched my work experience, but unfortunately the language remained the biggest obstacle. So I decided to work as a counter, counting the balance in various stores in the Netherlands. This was a lower position compared to my job in Egypt, but it was a way to get an income. After a year I mastered the language at B2 level, but then the biggest challenge came: how can I combine the theory of the courses with practice? During this period, the most exciting part of my story to date came: NewBees.


I received a message on my phone from NewBees asking if I wanted help from them. During my first meeting with NewBees I met Roxane; she would accompany me to (volunteering) work. I was a little shy at first, but her helpful personality gave me confidence and less fear. I presented my situation to her, and the same day I received a message that they were looking for a matcher at NewBees!

The next step was a job interview with Valerie and Dorien. Like everyone here, they were nice and had a helpful character and a listening ear.


During the job interview, I felt like one of them. They understood my situation and in some cases the lack of Dutch words. They encouraged me and helped me in many ways to understand their questions. I felt very comfortable and reassured.

After a day I got a call, and they told me they wanted me to join the NewBees team in Amsterdam. I was very happy and enthusiastic.

Now I have started the most important challenge in my life. With this opportunity I can develop my Dutch language, learn how it is in the Dutch workplace and expand my network. I like to combine working and learning. Most importantly, I can help people who are in the same situation as me. People who only want another chance. People who have all the factors for success except the language. People who come here for a safe and happy life.

I am lucky enough to be part of this team and contribute to the work that NewBees does. I am very curious about the results of my work and what this will bring for NewBees.


My advice to all newcomers is: just start. You don't know where chances might arise.

NEWBEES_LOGO-WIT-RGB-4x.png
  • LinkedIn
  • Facebook
ANBI_zk_diap.png

Stichting NewBees

Amsterdam

KvK 65443101

RSIN 856114467

NL37 ABNA 0486 8452 22

inburgering

info@new-bees.org  

Privacy Policy

Customer regulations

.

COVID-19