• NewBees

MEASURE Impact: Perceptie verdringing arbeidsmarkt


Al die extra mensen die de arbeidsmarkt opkomen, is het er niet al vol genoeg? Nou, dat ligt er maar net aan naar welke sector je kijkt.


Kijk je bijvoorbeeld naar de culturele sector, dan is er een overschot. Dus als we hier een match maken dan ervaart de deelnemer misschien allerlei positieve effecten, maar iemand anders niet.


Maar de meeste sectoren waar onze deelnemers aan de slag gaan, is er juist een groot tekort. Denk aan de zorg, IT, onderwijs, MKB. Naast de positieve effecten die de deelnemer ervaart, maken we dus ook een positieve impact op de sector.


Met het actief aansturen op de vraag in de arbeidsmarkt kun je dus een grotere positieve impact maken.


Meer leren over impact? Ons nieuwste impact rapport in samenwerking met de gemeenste Zaanstad en het ministerie staat online! Je vindt het hier op onze website.


______


MEASURE Impact: Perception of crowded labor market


All those extra people entering the labor market, isn't it full enough already? Well, that just depends on which sector you are looking at.


If you look at the cultural sector, for example, then there is a surplus. So if we make a match here, the participant may experience all kinds of positive effects, but someone else will not.


But most sectors where our participants work, there is a serious shortage. Think of healthcare, IT, education, SMEs. In addition to the positive effects that the participant experiences, we also make a positive impact on the sector.


You can therefore make a greater positive impact by actively managing demand in the labor market.


Want to learn more about the impact? Our latest impact report in collaboration with the city of Zaanstad and the ministry is online! You can find it here on our website.

NEWBEES_LOGO-WIT-RGB-4x.png
  • LinkedIn
  • Facebook
ANBI_zk_diap.png

Stichting NewBees

Amsterdam

KvK 65443101

RSIN 856114467

NL37 ABNA 0486 8452 22

inburgering

info@new-bees.org  

Privacy Policy

Customer regulations

.

COVID-19