• NewBees

NewBees at Work: Laagdrempelig Nederlands leren bij de kinderen op De Faam

Updated: Sep 3, 2020

Verhaal door: Gert Schouten, matcher Zaanstad


Als ik Praktijkschool De Faam in Zaandam binnenstap en bij de receptie naar Qin vraag, komt direct het antwoord: ‘Oh, die is even met de kinderen boodschappen doen’. Alsof het de normaalste zaak van de wereld is. En dat is het niet.


De Faam is een bijzondere school waar kinderen die net even wat minder makkelijk leren, worden voorbereid op een zelfstandig leven waarin ze zich net als iedereen goed kunnen redden. NewBees was dan ook heel blij met de stageplaats die werd aangeboden. Qin is de eerste nieuwkomer die gebruik maakt van het aanbod. Ze is nu een paar weken aan de slag en ik ben hier op werkbezoek. Kijken of de wederzijdse verwachtingen uitkomen, Qin op haar plek zit en of er zaken moeten worden bijgesteld.


Qin is in China geboren, naar Nederland gekomen en doet haar uiterste best om zo snel mogelijk haar plekje te vinden in de Nederlandse samenleving. Dat gaat super goed, alleen de taal blijft een punt van aandacht.

Daarom zocht NewBees een plek waar veel Nederlands gepraat wordt. Dat zit wel goed met de kinderen van De Faam.

Zij doen namelijk veel zelf, maar vooral met elkaar. Boodschappen voor de lunch, tafels klaarzetten, opruimen, de koffie en theehoek op orde houden en zo nog veel meer klusjes. En Qin helpt ze daarbij.


Als we samen met Koen van De Faam aan een tafeltje zitten is het een gezellige drukte om ons heen. Aarzelend begint Qin te praten, hier en daar zoekend naar een woord, maar ik zie het enthousiasme in haar ogen. De kinderen vonden het eerst best wel een beetje spannend, maar na een paar dagen vonden ze het juist leuk. Ze helpen Qin met het vinden van de goede woorden. Daarnaast vinden ze het gezellig om met haar op pad te gaan om bijvoorbeeld boodschappen te doen.


Koen is ook heel tevreden.

‘Ze is echt een aanwinst voor de school’.

Alleen denkt hij dat de 4 dagen per week misschien wat veel is voor Qin. Dat wordt aan de andere kant van de tafel voorzichtig beaamd. Qin lijkt het moeilijk te vinden om dat te zeggen, maar daarvoor zijn we nu juist bij elkaar! ‘Zullen we er dan 3 dagen van maken? Je leert ook zoveel nieuwe dingen en gaat ook nog naar de taalschool. Dat is best veel allemaal’. ‘Graag’, zegt Qin opgelucht. ‘Als er wat is dan kun je me altijd via WhatsApp een bericht sturen. Koen kan mij ook altijd benaderen. We zijn er voor jullie.’


We spreken af om over een week of 8 weer een keer bij elkaar te komen. Als ik afscheid neem van Koen zie ik Qin alweer met kinderen in de weer om tafels recht te zetten. De bel voor de pauze gaat. Een mooie stageplaats waar Qin nog veel kan leren en die ook nog echt wat bijdraagt aan deze mooie school.


_____


NewBees at Work: Learning Dutch among children at De Faam


Story by: Gert Schouten, matcher Zaanstad


When I enter the practical school De Faam in Zaandam and ask for Qin at the reception, the lady answers immediately: ‘Oh, she went grocery shopping with the children.’ As if it were the most normal thing in the world. But it’s not.


De Faam is a special school where children who learn a little less easily are prepared for an independent life in which they can get by just like everyone else. NewBees was therefore very happy with the internship that was offered. Qin was the first newcomer to take on this opportunity. She has been working for a couple of weeks now and I am here on a working visit. To see whether the mutual expectations came true, how Qin is feeling and whether things needs to be adjusted.


Qin was born in China, came to the Netherlands and does her utmost to find her place in Dutch society as soon as possible. That is going very well, only the language remains a point of attention.

That is why NewBees was looking for a place where people talk a lot. That goes well with the children of De Faam.

Although they do a lot themselves, they do most together. Groceries for lunch, setting up tables, tidying up, keeping the coffee and tea corner in order and many more tasks. And Qin helps them with that.


When we sit at the table with Koen from De Faam, it is a pleasant bustle around us. Hesitantly, Qin begins to speak, searching for a word here and there, but I can see the enthusiasm in her eyes. The children were a bit hesitant at first, but after a few days they really liked it. They help Qin find the righ words. In addition, they enjoy going out with her to do some shopping, for example.


Koen is also very satisfied.

‘She really is an asset to the school’.

He only thinks 4 days a week might be a bit much for Qin. She hesitantly agrees on the other side of the table. Qin seems to have a hard time saying that, but that’s exactly what we’re here for! ‘Shall we make it 3 days? You’re learning so many new things, and also going to language school. That is quite a lot.’ ‘That would be great’, she says with relief. ‘If there is something, you can always send me a message via WhatsApp. Koen can also always approach me. We are here for you.’


We agree to meet again in about 8 weeks. When I say goodbye to Koen, I see Qin with the children working to straighten the tables. The bell for the break rings. A great internship where Qin can learn a lot and which also really contributes to this beautiful school.

NEWBEES_LOGO-WIT-RGB-4x.png
  • LinkedIn
  • Facebook
ANBI_zk_diap.png

Stichting NewBees

Amsterdam

KvK 65443101

RSIN 856114467

NL37 ABNA 0486 8452 22

inburgering

info@new-bees.org  

Privacy Policy

Customer regulations

.

COVID-19